Vzdělávací programy

Přečtěte si informace o oblastech vzdělávacích programů, které lektoři na školách vyučují. Kliknutím na téma se zobrazí popis.

Hodnoty, charakter,  národní identita a duchovní dědictví českého národa

Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do soutěže Měníme svět k lepšímu.

Interaktivní dílna Komenského příběh lidskosti je vzdělávací program v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Na příkladu Komenského si studenti zformulují „timeline“ – časovou osu svého vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva. Vyvrcholením programu je motivace studentů k zapojení se do skupinových “Projektů proměny” dle myšlenek J. A. Komenského. Tyto projekty budou součástí celostátní kampaně s účastí médií. Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd.

Projekt proměny PROPRO navazuje na interaktivní dílnu Komenského příběh lidskosti. Pokoušíme se v něm o naplnění vize Komenského – o proměnu věcí lidských. Vedeme žáky k tomu, aby navrhli, a následně sami realizovali svůj vlastní projekt v některé z těchto oblastí: Rodina, Vzdělávání, Vláda, Podnikavost, Umění, Víra a Média. Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě. Motivační úvodní dvouhodinovka PROPRO bude probíhá pod vedením lektora, další průběh projektu povede buď učitel s podporou lektora či poradce nebo dle svých možností sám lektor. Svůj projekt může třída zaregistrovat do celonárodní kampaně, na níž budou spolupracovat také média.

Autoři: Eliška Krmelová, David Loula, Jan Kuklínek

„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ prezident T. G. Masaryk.

Vzdělávací program ke 100. výročí založení Československé republiky. Program Staleté kořeny obsahuje učivo o naší státnosti, dějinách a národních kořenech včetně odkazu nejvýznamnějších českých osobností. Cílem je posílit národní i osobní identitu a inspirovat žáky pozitivními vzory z dějin i současnosti. Program tak naplňuje požadavky rámcového vzdělávacího programu pro vlastivědu, občanskou výchovu a dějepis. Program je interaktivní, vyškolení lektoři pracují s žáky v kruhu s cílem vyvolat diskusi nad uvedenými tématy.

Žáci se zábavnou formou seznámí s osobou Mistra Jana Husa, pomocí krásných obrázků a moderní prezentace (Prezi) se dozví nejdůležitější a možná i překvapivá fakta z Husova života, prostřednictvím diskusí či scének se žáci seznámí s jeho odkazem, hodnotami a přesahem až do dnešní doby. Celým programem nás budou jako červená nit provázet husí (Husovy) stopy.

Žáci se v programu seznámí s obsahem Bible a křesťanstvím. V programu se probírají zajímavosti Bible, rozdíly oproti jiným náboženským spisům a unikátnost křesťanství vůči ostatním náboženstvím. Shrne se historie Bible, jazykové překlady, vznik Bible kralické v roce 1613 a její tehdejší význam pro českou zemi. Součástí programu je též práce s textem, ukázky Biblí v originálních jazycích i různých zajímavých překladech a opakovací kvíz. Na závěr si mohou žáci prohlédnout různá vydání, včetně výtisku pro nevidomé.

Význam náboženství v dějinách různých kultur. Základní informace o buddhismu, hinduismu, islámu, judaismu a křesťanství. Srovnání základních prvků věrouky těchto hlavních náboženských směrů. Klíčové pojmy těchto náboženství, normativní texty.

Program nabízí pohled na Vánoce podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší podhled na tento největší český svátek.

Děti po úvodní motivaci tvoří pomocí brainstormingu soubor hesel, která se pro ně spojují s Vánoci, všímají si jejich různorodosti i protikladnosti. Pomocí řízené diskuze rozlišují, která z těchto hesel se týkají komerce, lidové a křesťanské tradice. Za pomoci pracovního listu si děti pojmenovávají, co je pro ně osobně o Vánocích nejdůležitější, co vyvolává atmosféru „Vánoc“, a prostřednictvím obrázku zachycujícího vánoční událost a krátkého výkladu si mají uvědomit souvislost křesťanské podstaty Vánoc s touhou po pokoji a štěstí, která je vlastní každému člověku.

Program nabízí pohled na Velikonoce podle podle křesťanské tradice a má žákům zprostředkovat původní a hlubší podhled na tento druhý největší český svátek.

Cílem programu je seznámit děti s biblickým příběhem o narození Ježíše Krista z Nazareta. Děti se interaktivní formou dozví, čemu dnes věří křesťané a stručně se seznámí s celým životopisem Ježíše. Prostřednictvím prezentace se děti seznámí s reáliemi příběhu a virtuálně navštíví zemi Izrael (Nazaret, Betlém a Jeruzalém). Součástí programu je nabídka ilustrovaných brožurek o narození Ježíše a starším dětem Nový zákon (Bible) v moderním překladu, kde si mohou zájemci přečíst celý příběh o narození a životě Ježíše z Nazareta. Program je vhodný pro všechny ročníky ZŠ a každým rokem se mění forma tak, aby mohl probíhat opakovaně v jednotlivých třídách a stále to bylo pro děti atraktivní.

Prevence rizikového chování a etika

Cílem programu je předcházet nebezpečí závislosti u mládeže a zvýšení povědomí o škodlivosti závislosti na alkoholu, drogách, ale také na digitálních platformách (tzv. netolismus). Žáci si vytváří negativní postoj vůči experimentování a užívání alkoholu a drog a trávení většiny svého života v kyberprostoru.

Cílem programu je informovat mladé lidi na školách o rizikovém sexuálním chování a možných způsobech přenosu HIV/AIDS a nakažení virem HPV. Cílem je také snížení rizikového chování mládeže, snížení rozvodovosti a počtu nechtěných těhotenství, snížení rizika nákazy HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob. Nabízí se poradenství, a kontakty na příslušná odborná pracoviště. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali dostatečné informace, sebevědomí, úctu k druhému pohlaví a povzbudit žáky v sebeovládání. Účelem programu je nasměrovat a vychovávat k odpovědnosti při navazování partnerských vztahů. Program vyzdvihuje věrnost jako hodnotu partnerského vztahu a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a vnímali sex z perspektivy trvalého zdraví a dlouhodobých vztahů.

Účelem programu je prevence šikany. Pomáhá žákům, aby se mezi sebou lépe poznali, věděli navzájem o svých zájmech a přednostech. Zaměřuje se na posílení silných stránek každého žáka. Žáci jsou seznámeni s projevy a definicí šikany (co šikanou je, a co nikoliv), a jakou má tendenci se šířit v třídním kolektivu jako nemoc. Program klade důraz na to, že každý člověk je součástí nějakého kolektivu a je proto částečně spoluodpovědný za zdravé vztahy v něm. Během programu jsou žáci povzbuzováni k osobní odvaze, aby zavčas a pravý okamžik zasáhli, pokud se jedná o prvotní stádia šikany. Žáci se také seznámí s vhodným postupem, jak se zachovat v nouzi, příp. koho požádat o pomoc nebo o radu.

Účelem programu je prevence šikany. Pomáhá žákům, aby se k sobě dokázali vhodně chovat. Žáci tráví na internetu významnou část svého času, téma je provází mapováním možných úskalí a motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při „plavbě bezpečnou cestou“. Program interaktivně představuje příčiny a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci mohou porovnat své znalosti a postoje s nově získanými poznatky z programu a seznamují se s příběhy ze současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. Žáci se mohou během hraní scének vžít do role oběti různých forem kyberšikany, aby mohli jednak lépe porozumět, jak se oběť cítí, ale aby se seznámili s možnými motivy agresora.

Praktické příběhy o partnerství, manželství a vztazích humornou formou. Cílem je, aby si žáci uměli dobře vybrat, do jakých vztahů vstupovat, do kterých ne a jak rozlišit, co je moudré a co vede k nebezpečí.

Program obsahuje následující témata:

 • jak nalézt životního partnera
 • jak prožívají lásku kluci a děvčata
 • jaký je rozdíl mezi mužem a ženou, erotikou a estetikou
 • co je to sexuální vášeň
 • jak získat přízeň druhého člověka
 • jak se bránit sexuálnímu vydírání
 • proč je důležité chránit si své panenství

Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou modelových situací dát dětem návod k tomu, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se mají děti z 1.- 2. třídy naučit pozitivním reakcím. Děti by si měly uvědomit, že kamarádi jsou důležitější než počítač.

Účelem programu je rozvoj personální a sociální kompetence žáků, snaha o vedení k tzv. prosociálnosti (pozitivní vztahy, spolupráce, pomoc druhým, schopnost dialogu). A to především zážitkovou metodou.

Studentům je přiblížena doba, ve které žili Židé pomocí příběhů, fotografií a aktivit. Zároveň jsou povzbuzeni k odmítnutí lhostejnosti ve vlastním životě, aby se zajímali se a pomáhali lidem.

Program obsahuje témata:

 • antisemitismus, jeho vznik a historický vývoj od roku 0 do současnosti
 • rasová teorie v době nacismu a její praktický dopad v podobě holocaustu
 • souvislost s dnešní podobou neonacismu a rasismu
 • interaktivní hra s fotkami a příběhy lidí na nich
 • romská problematika v dnešní společnosti

Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled. Cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí, důležitost respektu vůči ostatním v kolektivu a vybudování respektu vůči ostatním v kolektivu. Je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním – tato část se také dotýká porozumění pojmu krása s ohledem na srovnávání se. Probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Žáci poté hodnotí třídní kolektiv. V následné diskuzi je prostor pro otevření konfliktů či problémů, se kterými se ve třídě žáci potýkají.

Cílem je oslovit mladou generaci, žáky základních a středních škol, předat jim zodpovědnost v oblasti jejich intimních životů, při budoucím plánování rodičovství a nabádat k úctě k lidskému životu. Vysoký počet neplánovaných těhotenství a interrupcí je společenský jev, jehož příčiny lze hledat především v nezodpovědnosti v sexuálním životě. Důvodem bývá neznalost základních faktů, jako jsou principy plodnosti, prenatální vývoj člověka, zdravotní a etické aspekty interrupcí. Mládež je skupinou, která si své názory a postoje k této problematice teprve vytváří a je třeba jim poskytnout pravdivé a úplné informace.

Cílem programu je vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě. Při přednášce žáci reflektují tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání.

Cílem programu je vést žáky k lepší komunikaci a k vytváření zdravých mezilidských hranic. Čemu a komu říkat ano a kdy má smysl si držet odmítavý postoj. Má také za cíl poukázat, jak lhaní dlouhodobě ovlivňuje náš charakter

…. a další oblasti, které zde ale více nepopisujeme

 • Rozvoj osobnosti
 • Principy ochrany v nebezpečných situacích
 • Peníze a finanční gramotnost
 • Rodina
 • Náboženství a sekty
 • Poruchy příjmu potravy (Ppp)
 • Psychika a řešení stresu
 • Dospívání
 • Emoce a chování
 • Domácí násilí
 • Izrael
 • Pornografie
 • Extremismus
 • Lidová magie, horoskopy a podvody
 • Hodnotový žebříček
 • Utrpení, bolest a soucit
 • Zdraví